TWEESTROMENLAND

TWEESTROMENLAND – LEVE(N)DE DELTASTAD, 2023.

Inzending voor 12e editie van de Eo Wijersprijsvraag ‘Waar willen wij wonen’. Deelgebied: Rijn-Maasmonding. Team: Han Meyer (TU Delft/Deltastad), Jasper Hugtenburg (H+N+S Landschapsarchitecten), Léa Soret (H+N+S Landschapsarchitecten), Marcel van der Meijs (Palmbout Urban Landscapes), Sarah Huijbregts (Palmbout Urban Landscapes), Bart Kuipers (Erasmus Universiteit), Esther Blom (ARK Natuurontwikkeling).

Weblink  https://eowijers.nl/inzendingen/tweestromenland-levende-deltastad/

150 YEAR NEW WATERWAY

Symposium 150 YEAR NEW WATERWAY, 13-16 October 2022, Rotterdam.

This international symposium  paid attention to the history and future of the New Waterway and similar shipping canals all around the world and was organized by Carola Hein (TU Delft), Paul van de Laar (Erasmus University Rotterdam), Sabine Luning (Leiden University) and Han Meyer, on behalf of the LDE Port Cities Futures Center.

More information on

https://www.portcityfutures.nl/agenda/2022-10-13-international-symposium-150-years-new-waterway

RIVER BASINS AND DELTAS IN TRANSITION

Seminar RIVER BASINS AND DELTAS IN TRANSITION. Water systems and port economies in times of climate change: Rhine, Yangtze and Mississippi, 11 -12 October 2022, Rotterdam.

This seminar was organized by Jan Bakkes (PBL) and Han Meyer, under the auspices of the  Netherlands Environment Assessment Agency (PBL), The Nature Conservancy (TNC, USA) and the China Academy of Urban Planning and Design (CAUPD). The current report feeds the results of the seminar to the SPS, which is now formally mandated, to the seminar participants and to others who expressed interest.

New challenges in the coming decades – climate change, decarbonisation, demographic, economic and technology developments – will change the rules of the game in river basin management. Port economies and the surrounding deltas are one exiting situation where this will be on display. Very large interests are involved.

A complete report of the seminar can be downloaded from

https://cciced.eco/events/river-basins-and-deltas-water-systems-and-port-economies-in-times-of-climate-change-rhine-yangtze-and-mississippi/?preview=true

Cities of Making

Cities of Making is een onderzoek naar de mogelijkheden om de vestiging van ambachtelijke en industriële bedrijven in steden te verbeteren. Het onderzoek is gericht op Rotterdam, Brussel en Londen en is gefinancierd door het JPI (Joint Program Initiative) ‘Urban Europe’. De leden van het onderzoeksteam zijn werkzaam bij TU-Delft, Vrije Universiteit Brussel, University College London en verschillende andere instellingen uit de drie steden. Vanuit TU Delft nemen Birgit Hausleitner, Victor Muñoz-Sanz en Han Meyer deel aan het onderzoek. Een publicatie met de resultaten van het onderzoek is verschenen in 2020.

https://citiesofmaking.com/

 
 

Projecten

Steden op Blubber

Steden op Blubber is een vergelijkend onderzoek naar de relatie tussen waterbouwkundige interventies in de watersystemen van delta’s en lagunes, en de ontwikkeling van de ruimtelijke vorm van steden in die delta’s en lagunes. Het onderzoek is gericht op Venetië met de Lagune van Venetië en Po-delta, Rotterdam en de Rijn-Maasdelta, en New Orleans en de Mississippi River delta. In alle drie gevallen hebben op kritieke momenten belangrijke ingrepen in het watersysteem plaatsgevonden, met grote gevolgen voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Ook de huidige periode kan in alle drie gevallen beschouwd worden als een kritische fase in de evolutie van de relatie tussen watersysteem en stadsvorm. De vraag is welke wijziging van watersysteem en stadsvorm wenselijk en noodzakelijk is om tot een nieuwe balans tussen beide te komen.

Stedenbouw - Kern en perspectief

Stedenbouw – Kern en perspectief is een boek over de historische wortels en het toekomstperspectief van het vakgebied stedenbouwkunde. Aan het boek heeft een groot aantal stedenbouwkundigen van de TU Delft en uit de professionele praktijk meegewerkt. De redactie van het boek bestaat uit Han Meyer, John Westrik en MaartenJan Hoekstra. Het boek is in 2020 verschenen bij uitgeverij Boom.

https://vantilt.nl/boeken/stedenbouw/

De Nieuwe Waterweg als getijderivier

De Nieuwe Waterweg als getijderivier is een verkenning van de mogelijkheden om in de toekomst de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg te transformeren tot een getijderivier. De huidige Nieuwe Waterweg, met een extreem diepe vaargeul ten behoeve van de scheepvaart, levert steeds meer problemen op – op het gebied van extreem hoog water, zoutwaterindringing en ecosysteem. Een transformatie van de Nieuwe Waterweg draagt niet alleen bij aan een oplossing van deze problemen, maar schept ook mogelijkheden voor nieuwe, attractieve stedelijke milieus aan het water. De verkenning wordt uitgevoerd door Deltastad (Han Meyer) in samenwerking met en in opdracht van ARK Natuurontwikkeling (Esther Blom), Wereld Natuur Fonds (Bas Roels) en H+N+S Landschapsarchitecten (Jasper Hugtenburg), in samenwerking met studenten van TU Delft, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Haaglanden.

https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/nieuws/meer-natuur-ondiepere-rijnmonding/

Ruimte voor Levende Rivieren

Ruimte voor Levende Rivieren is een programma van zes natuurorganisaties dat een vervolg op het Rijksprogramma ‘Ruimte voor de rivier’ (2005-2015) beoogt. Ruimte voor Levende Rivieren is een pleidooi voor een verdere verruiming van rivierbeddingen ten behoeve van een verbetering van het natuurlijk ecosysteem van de rivieren, in samenhang met en deels medegefinancierd door andere functies in het rivierengebied zoals scheepvaart, recreatie, delfstoffenwinning, hoogwaterkeringen en woningbouw. Een deelonderzoek in dit kader betreft de mogelijkheden voor een samenhang tussen rivierbed-verbreding en woningbouw en wordt uitgevoerd door DeFacto-Stedenbouw en de Rebel group, met Deltastad als adviseur.

https://www.levenderivieren.nl/

Chennai – City of 1,000 Tanks

De stad Chennai in India is gelegen in het laagland van het mondingsgebied van een groot aantal kleinere en grotere rivieren. Door explosieve verstedelijking is de capaciteit van het stedelijk landschap om tijdelijk water te bergen afgenomen en kampt de stad in regenperiodes met hevige en langdurige overstromingen. ‘City of 1,000 tanks’ is een project dat tot doel heeft de water-absorptiecapaciteit van het vergroten, onder andere door voort te bouwen op een eeuwenoude maar verwaarloosde traditie om grote vijvers of ‘tanks’ aan te leggen bij religieuze en culturele centra. Het projectteam is samengesteld uit experts uit Nederland en India en wordt geleid door Ooze Architects te Rotterdam. Han Meyer en Steffen Nijhuis (TU Delft) zijn verantwoordelijk voor de inbedding van het project in een regionale strategie.

Zie: http://ooze.eu.com/en/urban_strategy/city_of_1000_tanks_chennai/

Review herijking Deltaprogramma 2021-2027

In 2015 is het Deltaprogramma vastgesteld door de regering. Na zes jaar, dus in 2021, moet worden bekeken of veranderde inzichten en/of omstandigheden aanleiding zijn voor aanpassingen in het Deltaprogramma voor de periode 2021-2017. Ter voorbereiding hiervan is door het Deltaprogramma een aantal documenten voorbereid, die aan een wetenschappelijke review-commissie zijn voorgelegd. Deze commissie, onder voorzitterschap van Prof. Frans Klijn (TU Delft/Deltares), telt tien leden, onder wie Han Meyer.

Zie ook: https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/zesjaarlijkse-herijking