Deltastad werkt aan een nieuwe balans tussen natuurlijke systemen en stedelijke ontwikkeling door middel van onderzoek, advisering en publicaties.

Delta’s zijn gebieden die gevormd zijn door complexe natuurlijke systemen van rivieren die in zee stromen, waar zoet en zout water zich met elkaar mengen, hoge en lage waterstanden elkaar afwisselen, waar door aanslibbingen nieuw land ontstaat en tegelijk elders stroming en golfslag tot afslijting en afkalving van land leiden. Deze dynamiek en variatie leiden tot een rijke deltanatuur. Delta’s zijn tevens aantrekkelijke plaatsen voor stedelijke en economische ontwikkeling. Wereldwijd zijn de grootste steden en de sterkste stedelijke groei te vinden in delta’s. Deze stedelijke groei staat op gespannen voet met het natuurlijke systeem van de delta. In de meeste deltagebieden is sprake van een ernstige achteruitgang van de deltanatuur, terwijl tegelijk stedelijke gebieden steeds kwetsbaarder zijn geworden voor zowel overstroming als uitdroging, verzilting en zoetwatertekorten.

De relatie tussen natuurlijk system en stedelijke ontwikkeling staat des te meer onder druk door klimaatverandering. Adaptatie van deltagebieden is noodzakelijk om ze aan te passen aan een toename van zeespiegelstijging en grotere piekafvoeren van rivieren. Tevens spelen delta’s een sleutelrol op het gebied van energietransitie, als knooppunten van transport, opslag, verwerking en distributie van energiebronnen. De combinatie van adaptatie en energietransitie biedt grote mogelijkheden en kansen voor een nieuwe balans tussen natuurlijke systemen en stedelijke ontwikkeling.

Deltastad werkt aan deze nieuwe balans door middel van onderzoek, advisering en publicaties.

Over Han Meyer

Han Meyer was tot 2019 Hoogleraar Stedenbouwkundig Ontwerpen aan de TU Delft, waar hij het onderzoeks- en onderwijsprogramma ‘Delta Urbanism’ leidde. Voordien werkte hij gedurende 10 jaar bij de Projectorganisatie Stadsvernieuwing van de Gemeente Rotterdam. Tegenwoordig is hij als gast aan de TU Delft verbonden.

Hij verricht onderzoek op het terrein van stadsontwikkeling in deltagebieden, publiceert boeken en artikelen, geeft lezingen en adviseert instanties in binnen- en buitenland.

Projecten

Publicaties